جستجو


Loading...

Stratiotes = 2 نتایج

Ottelia alismoides 

aka Ottelia lanceolata Stratiotes alismoides

Hydrocharitaceae

چند ساله علفی‌ها

Stratiotes aloides 

Hydrocharitaceae

چند ساله علفی‌ها