ಹುಡುಕು


Loading...

Orobanchaceae = 80 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

Aeginetia indica 

aka Orobanche aeginetia

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Alectra vogelii 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Bartsia trixago 

aka Bellardia trixago

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Buchnera floridana 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Buchnera hispida 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Buchnera pusilla 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Castilleja attenuata 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Castilleja exserta 

aka Orthocarpus exsertus Orthocarpus purpurascens

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Castilleja scorzonerifolia 

aka Castilleja arvensis

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Castilleja tenuiflora 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Centranthera cochinchinensis 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Centranthera tranquebarica 

aka Centranthera humifusa

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Cistanche phelypaea 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Cistanche tubulosa 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Cistanche violacea 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Escobedia laevis 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Euphrasia fennica 

aka Euphrasia rostkoviana var. fennica

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

[ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ] ಮೂಲಿಕೆಯ

Euphrasia nemorosa 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Euphrasia parviflora 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

[ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ] ಮೂಲಿಕೆಯ

Euphrasia pectinata 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Euphrasia stricta 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Euphrasia tetraquetra 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Lamourouxia multifida 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Lathraea clandestina 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Macrosyringion glutinosum 

aka Odontites glutinosa

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Melampyrum arvense 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Melampyrum barbatum 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

[ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ] ಮೂಲಿಕೆಯ

Melampyrum cristatum 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Melampyrum lineare 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Melampyrum nemorosum 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Odontites jaubertianus 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Odontites luteus 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Odontites verna 

aka Odontites vernus

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Odontites vulgaris 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Orobanche aegyptiaca 

aka Phelipanche aegyptiaca

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Orobanche alba 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Orobanche amethystea 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Orobanche artemisiae-campestris 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Orobanche brassicae 

aka Phelipanche brassicae

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Orobanche caryophyllacea 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Orobanche cernua 

aka Orobanche cumana

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Orobanche coerulescens 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Orobanche cooperi 

aka Aphyllon cooperi

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Orobanche crenata 

aka Orobanche pruinosa Orobanche speciosa

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

10+
Rutger Barendse © used with permission Saxifraga Foundation

Orobanche elatior 

aka Orobanche krylowii

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Orobanche flava 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Orobanche gracilis 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

[ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ] ಮೂಲಿಕೆಯ

Orobanche hederae 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

Orobanche lavandulacea 

aka Phelipanche lavandulacea

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ

10+
Ed Stikvoort © used with permission Saxifraga Foundation

Orobanche loricata 

Orobanchaceae aka Scrophulariaceae

ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ